xanthipost.gr
Χωρίς κατηγορία

Ένωση Φοροτεχνικών Ξάνθης: Αντί να μειωθούν αυξήθηκαν οι υποχρεωτικές πληρωμές προς τα Επιμελητήρια, μέσω του ΓΕΜΗ !

Την αναστάτωση του επιχειρηματικού κόσμου προκαλούν οι αποφάσεις της προηγούμενης κυβέρνησης η ο οποία υποστήριξε ότι κατάργησε τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της συνδρομής προς τα Επιμελητήρια αλλά ταυτόχρονα την κατέστησε υποχρεωτικές προκειμένου να έχει οποιαδήποτε συναλλαγή η επιχείρηση με το ΓΕΜΗ.

Με τόν τρόπο αυτό παραμένει υποχρεωτική η συνδρομή προς το Επιμελητήριο ενώ, επιπρόσθετα, επιβαρύνεται ο κάθε επιχειρηματίας με μια μια σειρά από νέες χρεώσεις για κάθε συναλλαγή με το ΓΕΜΗ, εκτινάσσοντας ακόμη περισσότερο τα πάγια έξοδα μιας επιχείρησης.

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Φοροτεχνικών Ξάνθης αναφέρει:

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των επιχειρήσεων για αλλαγές που τις αφορούν, η Ένωσή μας παρουσιάζει συνοπτικά το νέο πλαίσιο που καθορίζει τη σχέση επιχειρήσεων με το επιμελητήριο και την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Από 1/1/2015 με το άρθρο 94 του Ν. 4314/2014 καταργείται η υποχρεωτική συνδρομή των μελών σε όλα τα επιμελητήρια της χώρας

Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, «κάθε μέλος μπορεί να καταβάλει ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο και να απολαμβάνει των ανταποδοτικών υπηρεσιών που του προσφέρονται, πέραν αυτών που παρέχονται από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.»

Ως ανταποδοτικές υπηρεσίες των επιμελητηρίων ορίζονται και οι παρακάτω:

Περιγραφή ανταποδοτικής
υπηρεσίας
Ενιαίο τέλος
Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής 5,00 €
Χορήγηση Ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγγραφής 10,00 €
Χορήγηση πιστοποιητικού ιστορικού άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (για χρήση στα Ασφαλιστικά ταμεία) 10,00 €
Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών τους 5,00 €
Χορήγηση πιστοποιητικού καταγωγής προϊόντων 10,00 €
Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου στοιχείου) που συνοδεύουν το πιστοποιητικό καταγωγής 5,00 €
Χορήγηση Καρνέ ΑΤΑ 10,00 €

Έτσι, όταν μια επιχείρηση χρειαστεί μια από τις παραπάνω ανταποδοτικές υπηρεσίεςτότε οφείλει να καταβάλλει στο επιμελητήριο, πέρα από το κόστος της ανταποδοτικής υπηρεσίας, και την ετήσια συνδρομή όπως προσδιορίζεται παρακάτω:

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Α.Ε., Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Α.Ε., Ε.Ο.Ο.Σ. 50−100 €
Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συν.Π.Ε., Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ε.Π.Ε. 40−70 €
Ο.Ε., Ε.Ε., Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ο.Ε. και Ε.Ε.
Αστικές Εταιρείες, Κοινοπραξίες
30−50 €
Ατομικές Επιχειρήσεις
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ατομικών Επιχειρήσεων
10−20 €

 

Επίσης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 79752/30.12.2014 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται τα ενιαία ειδικά τέλη του Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο). Ειδικότερα με την παράγραφο δ. του άρθρου 2 προσδιορίζεται το υποχρεωτικό τέλος τήρησης μερίδας ΓΕΜΗ, το οποίο αποτελεί και πόρο των επιμελητηρίων ως εξής:

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ (σε ευρώ)
Ανώνυμες Εταιρείες 320
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών 300
Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού 300
Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) 300
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία 300
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 150
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 150
Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης 100
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 100
Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες 80
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων και ετερορρύθμων) 80
Ατομικές επιχειρήσεις 30
Υποκαταστήματα Ημεδαπών Επιχειρήσεων Το 1/4 του κατά
περίπτωση τέλους
ανά νομικό τύπο
Υποκαταστήματα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων της περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 20
Αστικές Εταιρείες άρθρου 784 του ΑΚ 100
Κοινοπραξίες 100
Λοιποί προαιρετικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ. 20

Σε περίπτωση μη καταβολής των παραπάνω τελών μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες (εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους) τα τέλη βεβαιώνονται στη φορολογική διοίκηση.

Επιπλέον, εκτός από την υποχρέωση του παραπάνω τέλους, από τη 1/3/2015 η υποβολή και αναζήτηση κάθε εγγράφου προς και από το ΓΕΜΗ θα γίνεταιηλεκτρονικά με έκδοση σχετικών κωδικών από την επιχείρηση και καταβολή επιπλέον ποσού ανά έγγραφο με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.

 

Επομένως, κάθε τροποποίηση καταστατικού, δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων και γενικότερα κάθε εταιρική πράξη που υπόκειται σε δημοσιότητα θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ από την ίδια την επιχείρηση με ταυτόχρονη καταβολή του αντίστοιχου τέλους.

Σχετικές αποφάσεις: 78030/30.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 3586/31.12.2014) και Κ.Υ.Α. 73752/30.12.2014 (ΦΕΚ Β’ 2623/31.12.2014)

Οι αλλαγές που επήλθαν δημιουργούν τελικά επιπλέον υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις. Κάθε επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει το τέλος για το ΓΕΜΗ και επιπλέον οφείλει να καταβάλλει τα ανταποδοτικά τέλη στο επιμελητήριο. Δηλαδή ενώ πριν υπήρχε μια υποχρέωση (επιμελητήριο) τώρα δημιουργούνται δύο. Επιπρόσθετα, για κάθε έγγραφο που θα χρειάζεται από το επιμελητήριο θα πρέπει να καταβάλλει και το αντίστοιχο τέλος.

Επιπλέον, από 1/3/2015 οι επιχειρήσεις θα συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με το ΓΕΜΗ. Αλλά εκτός από το τέλος που θα καταβάλλουν, θα πρέπει για κάθε δικαιολογητικό που αναζητούν να καταβάλλουν και το αντίστοιχο ποσό (€5, €10), χρεώσεις που ίσχυαν και πριν την ηλεκτρονική υποβολή.

Θεωρούμε κάθε ανάπτυξη ενός συστήματος μείωσης της γραφειοκρατίας και ανάπτυξης ηλεκτρονικών υποδομών σημαντική και ως λογιστές φοροτεχνικοί τη στηρίζουμε και με προτάσεις συμβάλουμε στη βελτίωσή της. Ωστόσο, θα πρέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση να επαναξιολογηθεί το πλαίσιο, να υπάρχει μια ενιαία συνδρομή και καμία χρέωση για την έκδοση πιστοποιητικών είτε αυτά εκδίδονται ηλεκτρονικά από το χρήστη είτε από την υπηρεσία.

Επίσης, θα πρέπει οι επιχειρήσεις να ενημερωθούν διεξοδικά και να συμβάλλουν από την πλευρά τους με προτάσεις για τη βελτίωση της κάθε διαδικασίας που τις αφορά.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ