xanthipost.gr
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Όλη η κανονιστική απόφαση για την την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Ξάνθη

Ισχύει και επίσημα πλέον η Κανονιστική Απόφαση που ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και αφορά στη χρήση των κοινόχρηστων χώρων και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε αυτούς, μέσα στην πόλη της Ξάνθης.

Πρόκειται για την απόφαση που ψηφίστηκε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο και επιτρέπει πλέον την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (με τη σχετική προσθήκη στις άδειες λειτουργίας) από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της Παλιάς Πόλης, ενώ συμπεριλαμβάνει προβλέψεις παλαιότερων κανονιστικών αποφάσεων για πέργκολες και άλλες τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν όλη την πόλη.

Αναλυτικά:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Α. Σκοπός της Κανονιστικής Πράξης είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου γενικών κανόνων που θα διέπει την παραχώρηση και χρήση τμημάτων των πάσης φύσεως κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων και την άσκηση λοιπών υπαίθριων δραστηριοτήτων.
Το καθοριζόμενο πλαίσιο γενικών κανόνων αποβλέπει στην αξιοποίηση της θετικής συμβολής που μπορεί να έχει η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην ζωντάνια, ασφάλεια και ελκυστικότητα των κοινόχρηστων χώρων της πόλης, εφόσον όμως παράλληλα διασφαλίζονται:
► Ο βασικός προορισμός των κοινόχρηστων χώρων και η ανεμπόδιστη χρήση τους από όλους του πολίτες.
► Η προστασία των δομικών στοιχείων, της φύτευσης και του εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων.
► Η αναβάθμιση της αισθητικής των κοινόχρηστων χώρων και πάντως η μη υποβάθμισή της.
► Η προστασία της κατοικίας και της ποικιλίας όλων των κατά περίπτωση επιτρεπόμενων χρήσεων κυρίως στα ισόγεια των κτιρίων.
Β. Η Κανονιστική Πράξη βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία για τους κοινόχρηστους χώρους όπως ισχύει:
1.Διατάξεις του άρθρου 13 παρ.8 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και από την παρ. 5 του άρθρου 26 Ν. 1828/89, ΦΕΚ 2/89 τεύχος Α’ και τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1900/1990, ΦΕΚ 125/1990 τεύχος Α’ και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 ΦΕΚ 93/2014 τεύχος Α’
2.Ν. 3463/2006: Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
3.Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010)
4.Α.Κ. (άρθρα 969 και 970) – Διαχείριση και αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων κατά τρόπο που να μην αναιρείται η κοινή χρήση και να προάγεται η κοινή ωφέλεια.
5.Ν. 3046/304/30-1/3-2-1989 (ΦΕΚ 59 Δ’) Κτιριοδομικός Κανονισμός.
6.Ν. 4067/12 (ΝΟΚ ) Άρθρο 20 & 26 : – Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους – Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.
7.Η υπ’αριθ. 501/26-09-1995 Απόφαση Νομάρχη Ξάνθης (ΦΕΚ 821/19-10-1995) «Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και λοιπές πολεοδομικές ρυθμίσεις στην περιοχή εκτός του οριοθετημένου τμήματος του παραδοσιακού οικισμού της Ξάνθης όπως αυτή προσδιορίζεται από το αρ. 1 του παρόντος.»
8.Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών Αριθ. Απόφ. 52907/09 (ΦΕΚ 2621 Β΄/31-12-09)
9.Την υποβληθείσα «Κυκλοφοριακή μελέτη Πόλης Ξάνθης-Οργάνωση – Βραχυπρόθεσμες Ρυθμίσεις (β» Φάση) »
Γ. Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για χρήση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι δυνατή εφόσον για τον συγκεκριμένο χώρο:
 Προβλέπεται από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας η εξυπηρέτηση πελατών σε υπαίθριο κοινόχρηστο χώρο
 Δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός από ειδικές πολεοδομικές ή άλλες ρυθμίσεις,
 Δεν έχει εκδοθεί Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία για ειδικούς λόγους δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Δ. Η Κανονιστική Πράξη αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο για όλους τους κοινόχρηστους χώρους, και αντικαθιστά την αντίστοιχη προηγούμενη «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων για χρήση τραπεζοκαθισμάτων», (απόφαση 193/2013 Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης)
Ε. Η Κανονιστική Πράξη περιλαμβάνει τις τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις, που πρέπει να υφίστανται, προκειμένου να είναι δυνατή η παραχώρηση τμημάτων κοινόχρηστου χώρου, ώστε η θέση και έκταση των παραχωρούμενων τμημάτων κοινόχρηστου χώρου να μην ακυρώνει ή περιορίζει τη λειτουργία και τη μορφή του, καθώς επίσης τον εξοπλισμό που είναι δυνατόν να τοποθετηθεί εντός της παραχωρούμενης έκτασης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εν τέλει τις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου των παραχωρούμενων χώρων τόσο ως προς την θέση – έκταση όσο και ως προς τον εξοπλισμό.

Η άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ισχύει έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, και δεν θα αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα πριν γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες ο καθορισμός του χώρου και χορηγηθεί η σχετική άδεια.
Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες υποχρεούνται από τις 01 Οκτωβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους να καταθέτουν τη σχετική αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αναγράφοντας την περίοδο χρήσης του κοινόχρηστου χώρου για το επόμενο έτος και κατά τη χορήγηση της άδειας να καταβάλουν στο ταμείο του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.
Ανεξάρτητα από την περίοδο χρήσης του κοινόχρηστου χώρου το καταβαλλόμενο τέλος είναι ετήσιο.
Όποιος επαγγελματίας δεν έχει προμηθευτεί τη σχετική άδεια χρήσης χώρου και προβαίνει στην ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων θα του επιβάλλονται τα ανάλογα τέλη και πρόστιμα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό. Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από τους επαγγελματίες επιτρέπεται μετά την χορήγηση της σχετικής άδειας . Σε κάθε περίπτωση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραχώρησης απαιτείται:
α) Άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με δυνατότητα ανάπτυξης καθισμάτων σε υπαίθριο χώρο
β) Δημοτική ενημερότητα περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 285 ΚΔΚ) και
γ) να καταβληθεί το αναλογούν τέλος είτε μετρητοίς είτε τμηματικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4257/14:
«Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους. Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού.
Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων προθεσμιών, αναγραφομένης επί αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβλήθηκε προ της χορήγησής της, του αριθμού των δόσεων που απομένουν προς εξόφληση και των προθεσμιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το δήμο, αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων είσπραξης.»
Υποχρεωτικά η αίτηση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου συνοδεύεται από τοπογραφικό σκαρίφημα στο οποίο σημειώνεται η θέση , η έκταση και το είδος του αιτούμενου χώρου. (άρθρο 3 του ν. 1080/1980)
Η παραχωρούμενη επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου, περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων τα οποία κατά περίπτωση επιτρέπονται, καθώς και τους μεταξύ τους διαδρόμους ή αναγκαίες αποστάσεις.
Σε όλες τις περιπτώσεις ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων το εμβαδόν του τελικά εγκρινόμενου χώρου εγκρίνεται να καθορισθεί άμεσα με διαγραμμίσεις (οριοθέτηση του χώρου με (Γ) στις τέσσερις γωνίες της έκτασης) επί του εδάφους από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος στις περιπτώσεις που καταλαμβάνεται επιπλέον χώρος.
Ανεξάρτητα των προαναφερόμενων, εφόσον o κοινόχρηστος χώρος εμπίπτει σε περιοχή για την οποία ισχύουν ειδικοί όροι και περιορισμοί, υπερισχύουν οι ειδικοί όροι προστασίας, στο βαθμό που αυτοί αφορούν και στον κοινόχρηστο χώρο.
Σε περίπτωση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όροφο, το κατάστημα αυτό δικαιούται άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ακόμη και αν στον ισόγειο χώρο υπάρχει ή θα λειτουργήσει στο μέλλον κατάστημα που κάνει χρήση του δικαιούμενου χώρου.
Η παραχώρηση και χρήση τμήματος πεζοδρομίου για τραπεζοκαθίσματα, δεν πρέπει να βλάπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία διαμόρφωσης του πεζοδρομίου (δάπεδο, φύτευση, εμπόδια στάθμευσης, φωτισμός, κλπ) και δεν αποτελεί λόγο για την αλλαγή της διαμόρφωσής του.
Δεν επιτρέπεται στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των εργασιών των καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, συναρμολογήσεις επίπλων κτλ.)

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ :
α. Τα τραπέζια και καθίσματα, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από καλής ποιότητας υλικά, κατάλληλα για υπαίθριο χώρο. Η συντήρηση των τραπεζοκαθισμάτων και η αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς αποτελεί υποχρέωση του καταστήματος Υ.Ε.
β. Η αισθητική, το μέγεθος και τα υλικά των τραπεζοκαθισμάτων, πρέπει να εναρμονίζονται με τον κοινόχρηστο χώρο και δεν επιτρέπεται αυτά να λειτουργούν ως διαχωριστικά (π.χ. καθίσματα πολλών θέσεων με πολύ υψηλή πλάτη) ή ως μέσα σκίασης (π.χ. ενσωματωμένη τέντα).
γ. Δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων που φέρουν επιγραφές ή διαφημίσεις καθώς και η τοποθέτηση, επί αυτών οποιουδήποτε σχετικού στοιχείου.
2. ΣΚΙΑΔΙΑ (ΟΜΠΡΕΛΕΣ) –ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ
α. Επιτρέπεται να τοποθετηθούν αποκλειστικά σε περιοχές που ρητά αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό. Μπορούν να έχουν κυκλική ή τετράγωνη κάτοψη και μόνο ένα κατακόρυφο στοιχείο στήριξης στο έδαφος. Πρέπει να έχουν μηχανισμό που επιτρέπει το κλείσιμό τους.
β. Το ελεύθερο ύψος του σκιαδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 3,00 μ. και το συνολικό ύψος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 4,00 μ. Το μέγεθος των σκιαδίων προσδιορίζεται κατά περίπτωση, σε συνάρτηση με τις διαστάσεις του παραχωρούμενου χώρου και τα χαρακτηριστικά του κοινόχρηστου χώρου.
γ. Η στήριξη κάθε σκιαδίου επί του δαπέδου είναι ανεξάρτητη και γίνεται με τρόπο ανάλογο του μεγέθους του, ώστε να εξασφαλίζεται η στατική επάρκεια και η σταθερότητά του σκιαδίου με αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του καταστήματος που χρησιμοποιεί τον κοινόχρηστο χώρο. .Για μεγάλου μεγέθους ομπρέλες και εφόσον απαιτείται σταθερή στερέωση επί του δαπέδου του κοινόχρηστου χώρου, αυτή πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν απαιτεί εκτεταμένη αποξήλωση της δαπεδόστρωσης ή εκτεταμένη φθορά της. Μετά την προσωρινή ή οριστική απομάκρυνση του σκιαδίου, δεν μπορεί να παραμένουν ή να εξέχουν στοιχεία στο δάπεδο του κοινόχρηστου χώρου, ενώ σε περίπτωση που η στήριξη του σκιαδίου προκάλεσε φθορά, η ευθύνη αποκατάστασης βαρύνει το κατάστημα Υ.Ε. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έγινε πλήρης αποκατάσταση των ζημιών , θα επιβάλλεται σε βάρος της επιχείρησης κατ’ αποκοπή πρόστιμο 150,00 Ευρώ.
δ. Τα σκιάδια, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από καλής ποιότητας υλικά. Η καθαριότητα, συντήρηση ή αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς αποτελεί υποχρέωση του καταστήματος Υ.Ε.
ε. Το πανί των σκιαδίων μπορεί να είναι μονόχρωμο ή δίχρωμο και πάντως ανοιχτόχρωμο, με κυρίως επιθυμητά χρώματα τις αποχρώσεις του λευκού και του κίτρινου, που εξασφαλίζουν θερμική άνεση το καλοκαίρι και φωτεινότητα το χειμώνα.
στ. Τα σκιάδια ενός καταστήματος είναι ομοιόμορφα ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής και το χρώμα
ζ. Δεν επιτρέπεται η χρήση ομπρελών που φέρουν επιγραφές ή διαφημίσεις στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, εξαιρούμενης της εκτύπωσης της επωνυμίας ή σήματος του καταστήματος, όμως επιτρέπεται η εκτύπωση επιγραφών ή διαφημίσεων στην εσωτερική όψη τους.
η. Οι κατασκευές επιστέγασης πρέπει να είναι κινητά αφαιρούμενα προστεγάσματα, δηλαδή τέντες στηριζόμενες μόνο στην πρόσοψη του κτιρίου χωρίς κατακόρυφες στηρίξεις σταθερές ή κινητές. Το ελάχιστο ύψος της τέντας σε πλήρη ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 3,00 μ.
θ. Κανένα σημείο της ομπρέλας δεν επιτρέπεται να προεξέχει του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου και θα τοποθετείται σε σημείο που δεν θα παρεμποδίζει την κίνηση των διερχόμενων πεζών.
3. ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
α. Είναι δυνατή η τοποθέτηση φορητών θερμαντικών σωμάτων κατά τη χειμερινή περίοδο, τα οποία όμως αποσύρονται όταν δεν είναι αναγκαία η χρήση τους
β. Τα θερμαντικά σώματα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση, και η τακτική συντήρησή τους αποτελεί υποχρέωση του καταστήματος Υ.Ε.
γ. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων σε επαφή με δένδρα ή θάμνους.
4. ΔΑΠΕΔΑ
Είναι δυνατή η τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων (deck) υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις :
Η επιφάνεια του ξύλινου δαπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει την παραχωρούμενη επιφάνεια και αποτελεί αυτοτελή κατασκευή ανά κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η κατασκευή του δαπέδου πρέπει να είναι από ξύλο αρίστης ποιότητας ή από υλικό απομίμησης ξύλου (π.χ. υλικό τύπου WPC), κατάλληλο για τοποθέτηση και ασφαλή χρήση σε υπαίθριο χώρο, χωρίς κενά μεταξύ των λωρίδων ξυλείας και το ξύλο δεν πρέπει να καλύπτεται από άλλο υλικό.
Η στάθμη του ξύλινου δαπέδου δεν μπορεί να διαμορφώνεται σε ύψος μεγαλύτερο των 30 cm από την υψηλότερη στάθμη του δαπέδου στην περιοχή στην οποία αυτό εδράζεται και εξασφαλίζεται, εντός του παραχωρούμενου χώρου, πρόσβαση για ΑμεΑ.
Η ευθύνη για τη συντήρηση και ασφάλεια του ξύλινου δαπέδου βαρύνει το κατάστημα Υ.Ε.
Η τοποθέτηση του ξύλινου δαπέδου πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν απαιτεί αποξήλωση της δαπεδόστρωσης ή εκτεταμένη φθορά της, ενώ μετά την οριστική απομάκρυνσή του, δεν μπορεί να παραμένουν ή να εξέχουν στοιχεία στο δάπεδο του κοινόχρηστου χώρου.
Για την έγκριση τοποθέτησης ξύλινου δαπέδου υποβάλλονται εκτός των γενικών σχεδίων, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, Δήλωση Στατικής επάρκειας υπογεγραμμένη από Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό , Τεχνική Έκθεση , και κατατίθεται εγγυητική επιστολή (ή ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) αξίας 20,00 €/μ3 (με ελάχιστο ποσό καταβολής 40,00 €) η οποία εκπίπτει υπέρ του δήμου σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η τοποθέτηση του δαπέδου προκάλεσε φθορά στον κοινόχρηστο χώρο, και παραμένει είς χείρας του Δήμου για όσο διάστημα υφίσταται η κατασκευή.
5. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
Στα παραχωρούμενα τμήματα των πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, στοών, για την οριοθέτηση – διαχωρισμό των χώρων ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, επιτρέπεται η τοποθέτηση διαχωριστικών .
Τα διαχωριστικά είναι αυτοτελή στοιχεία ενδεικτικού πλάτους 0.50μ και μέγιστου ύψους 1,50μ, (αφετηρία μέτρησης ύψους θεωρείται το δάπεδο του κοινόχρηστου χώρου και όχι το υψόμετρο τυχόν υπάρχουσας εξέδρας) είναι αυτοφερόμενα, και για την στερέωση τους συνδυάζονται με στοιχείο φύτευσης. Μετά την προσωρινή ή οριστική απομάκρυνση των διαχωριστικών, δεν μπορεί να παραμένουν ή να εξέχουν στοιχεία στο δάπεδο του κοινόχρηστου χώρου, ενώ σε περίπτωση που η στήριξή τους προκάλεσε φθορά, η ευθύνη αποκατάστασης βαρύνει το κατάστημα Υ.Ε.
Τα διαχωριστικά πρέπει να είναι καλής κατασκευής, με μεταλλικό ή ξύλινο πλαίσιο, εντός του οποίου τοποθετείται διαφανές άθραυστο υλικό ή πλέγμα. Το χρώμα των πλαισίων θα είναι σύμφωνο με τις κατά καιρούς εκδιδόμενες αποφάσεις του Δ.Σ. Ξάνθης (ισχύουσα απόφαση 129/2012)
Τα διαχωριστικά τοποθετούνται με τρόπο που δεν περιφράσσουν πλήρως τον παραχωρούμενο χώρο και πάντως θα αφήνουν ελεύθερη τουλάχιστον μία πλευρά.
Η ευθύνη για τη συντήρηση και ασφάλεια των διαχωριστικών στοιχείων, βαρύνει το κατάστημα Υ.Ε.
Ανεξάρτητα των προαναφερόμενων, εφόσον o κοινόχρηστος χώρος εμπίπτει σε περιοχή για την οποία ισχύουν ειδικοί όροι και περιορισμοί, υπερισχύουν οι ειδικοί όροι προστασίας, στο βαθμό που αυτοί αφορούν και στον εξοπλισμό του κοινόχρηστου χώρου.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
Στα πεζοδρόμια άδειες θα δίνονται μόνο εφόσον απομένει ελεύθερη λωρίδα πλάτους τουλάχιστον ενάμιση (1,50) μέτρου, για να μην παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών και χωρίς να καλύπτεται η λωρίδα διέλευσης τυφλών και ο χώρος από το κράσπεδο και τυχόν χώρος που χρησιμοποιεί ο Δήμος για παγκάκια, φωτιστικά, δέντρα. Η όδευση τυφλών πρέπει να παραμένει ελεύθερη, όπως επίσης και τουλάχιστον 0,50 μ. εκατέρωθεν αυτής. Tο ελεύθερο ύψος στην ζώνη των 1,50 μ θα είναι τουλάχιστον 3,00 μ. Η παραχώρηση και χρήση τμήματος πεζοδρομίου για τραπεζοκαθίσματα και συναφή στοιχεία, δεν πρέπει να βλάπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία διαμόρφωσης του πεζοδρομίου (δάπεδο, φύτευση, εμπόδια στάθμευσης, φωτισμός, κλπ) και δεν αποτελεί λόγο για την αλλαγή της διαμόρφωσής του.
Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να οριοθετείται είτε σε απόσταση, είτε σε επαφή με την ρυμοτομική-οικοδομική γραμμή, ανάλογα με τη διαμόρφωση του πεζοδρομίου και τα χαρακτηριστικά τις περιοχής (εμπορικές δραστηριότητες, είσοδοι κατοικιών, όδευση γραμμής τυφλών κλπ).

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ –ΔΡΟΜΟΙ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Η παραχωρούμενη για τραπεζοκαθίσματα επιφάνεια, πρέπει:
 να υφίσταται σε όλο το μήκος του πεζοδρόμου, ζώνη πλάτους 3,50 μ. η οποία από το σχεδιασμό του πεζόδρομου προορίζεται για την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, την τροφοδοσία και την πρόσβαση σε νόμιμους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης παρόδιων κτιρίων. Το ελεύθερο ύψος στην ζώνη αυτή θα παραμένει ακάλυπτο σε όλο το μήκος και το πλάτος της.
 να δίδεται σε συνάρτηση με το συνολικό πλάτος του πεζόδρομου, αλλά και την δυνατότητα στην έναντι επιχείρηση να απαιτήσει και εκείνη την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου.
Η όδευση τυφλών πρέπει να παραμένει ελεύθερη, καθώς και τουλάχιστον 0,50μ. εκατέρωθεν αυτής. Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να οριοθετείται είτε σε απόσταση, είτε σε επαφή με την ρυμοτομική-οικοδομική γραμμή, ανάλογα με τη διαμόρφωση του πεζοδρόμου και τα χαρακτηριστικά τις περιοχής (εμπορικές δραστηριότητες, είσοδοι κατοικιών, κλπ).
Η παραχώρηση και χρήση τμήματος πεζοδρόμου για τραπεζοκαθίσματα και συναφή στοιχεία, δεν πρέπει να βλάπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία διαμόρφωσης του πεζοδρόμου (δάπεδο, φύτευση, καθιστικά, φωτισμός, κλπ) και δεν αποτελεί λόγο για την αλλαγή της διαμόρφωσής του.
Στους χώρους που θα χορηγηθούν , όπου δεν υπάρχουν πέργκολες μπορούν να τοποθετηθούν ομπρέλες χωρίς διαφήμιση – χορηγία, που θα βρίσκονται μόνο στο χώρο των τραπεζοκαθισμάτων και δεν θα εξέχουν από αυτό.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 13 του Β. Δ. 24.9-20/10/1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το αρ. 3 του Ν. 1080/1980 και τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε από τα άρθρα 54 και 57 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α), 26 του Ν.1828/89 (ΦΕΚ 2/Α) και 6 του Ν. 190/90 (ΦΕΚ 125/Α), «…επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως συνεχομένου κοινοχρήστου χώρου, εφ’ όσον δεν θίγονται δικαιώματα ετέρου δικαιουμένου της χρήσεως τούτου, εάν όμως οι δικαιούμενοι χρήσεως αυτού είναι πλείονες του ενός, η χρήση του συνεχομένου τούτου χώρου παραχωρείται αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων αυτών ή αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών, κυκλοφοριακών, πρασίνου, κλπ.)…».
Τραπεζοκαθίσματα αναπτύσσονται στη νοητή προβολή των ορίων του καταστήματος ή των όμορων ιδιοκτησιών. Σε κάθε περίπτωση, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη και νοητή προβολή των ορίων των όμορων ιδιοκτησιών πρέπει να ζητείται η έγγραφη συγκατάθεση παραχώρησης του ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών που διαμένουν ή χρησιμοποιούν το ακίνητο.

ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ :
Η παραχωρούμενη για τραπεζοκαθίσματα και συναφή στοιχεία επιφάνεια, θα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1080/1980 όπως κάθε φορά ισχύει
Η παραχώρηση και χρήση τμήματος πλατείας ή κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα, δεν πρέπει να βλάπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία διαμόρφωσης (δάπεδο, φύτευση, καθιστικά, φωτισμός, κλπ) και δεν αποτελεί λόγο για την αλλαγή της διαμόρφωσής της.
Η όδευση τυφλών πρέπει να παραμένει ελεύθερη, καθώς και τουλάχιστον 0,50μ. εκατέρωθεν αυτής.
Εφόσον στο χώρο υπάρχει τοποθετημένο γλυπτό έργο τέχνης, ηρώο κλπ , η παραχωρούμενη επιφάνεια πρέπει να οριοθετείται σε ικανή απόσταση από αυτό, ανάλογα με το μέγεθος του γλυπτού και πάντως σε απόσταση όχι μικρότερη των 3,00μ.
Τα προαναφερόμενα περιλαμβάνουν και τα πεζοδρόμια που είναι σε συνέχεια πλατείας – κοινόχρηστου χώρου.
Σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους έχουν δικαίωμα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων το σύνολο των καταστημάτων που έχουν πρόσοψη εφόσον θέσουν ενδιαφέρον.
Σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας καταστήματος κατά την διάρκεια του έτους, και στην περίπτωση που έχουν ήδη παραχωρηθεί οι διαθέσιμοι χώροι σε ήδη λειτουργούντα καταστήματα, το νέο κατάστημα δεν δικαιούται κατά την τρέχουσα περίοδο παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, αλλά θα του δοθεί ο αναλογούν χώρος κατά την έναρξη του επόμενου έτους .

ΣΤΟΕΣ
Το ελεύθερο πλάτος της στοάς, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 1,50μ.
Εφόσον υπάρχει όδευση τυφλών αυτή πρέπει να παραμένει ελεύθερη, καθώς και τουλάχιστον 0,50μ. εκατέρωθεν της.
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ – ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Απαγορεύεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου και η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα που έχουν αυθαίρετες κατασκευές. Οι καταστηματάρχες πρέπει να επαναφέρουν άμεσα τα καταστήματά τους στην αρχική τους μορφή και να αφαιρούν όλες τις αυθαίρετες (παράνομες) κατασκευές.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 4257/14 η παρ. 8 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, όπως το άρθρο τούτο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1080/1980 και όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 και το άρθρο 6 του ν. 1900/1990, αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί με την απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με  απόφαση του δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που προβαίνει σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με την απόφαση της παραγράφου 3 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια χρήση.
Η αυθαίρετη χρήση διαπιστώνεται από το δήμο ή τις αστυνομικές αρχές. Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ’ υποτροπήν, τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται μέχρι και δύο φορές και αν διαπιστωθεί για τρίτη φορά αυθαίρετη χρήση, ο δήμος με συνεργείο του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, δυνάμενος να ζητήσει για το σκοπό αυτόν τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής. Τα αντικείμενα καταγράφονται σε ειδική κατάσταση που υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου και δεν επιστρέφονται εάν δεν καταβληθεί, ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημέρα της αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύναται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το δήμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 199 του ν. 463/2006.»
Επίσης σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 1080/1980 «η απομάκρυνση των αυθαιρέτων τοποθετούμενων αντικειμένων ενεργείται υπό των υπόχρεων προς τούτο, κατόπιν εντολής προς αυτούς της αστυνομικής αρχής και εν αρνήσει αυτών υπό οργάνων του δήμου ή της κοινότητας τη συνδρομή της τελευταίας ταύτης»

ΔΙΑΦΟΡΑ
Εφόσον η παραχωρούμενη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπίπτει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες κοινόχρηστου χώρου (π.χ. στοά και πεζοδρόμιο), για κάθε επιμέρους τμήμα, ισχύουν αντίστοιχα τα οριζόμενα για κάθε κατηγορία.
Η παραχωρούμενη επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου, περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων τα οποία κατά περίπτωση επιτρέπονται, καθώς και τους μεταξύ τους διαδρόμους ή αναγκαίες αποστάσεις.
Ανεξάρτητα των προαναφερόμενων, εφόσον o κοινόχρηστος χώρος εμπίπτει σε περιοχή για την οποία ισχύουν ειδικοί όροι και περιορισμοί, υπερισχύουν οι ειδικοί όροι προστασίας, στο βαθμό που αυτοί αφορούν και στον κοινόχρηστο χώρο.
Για κάθε τμήμα κοινόχρηστου χώρου εντός της πόλης της Ξάνθης που δεν αναφέρεται στην παρούσα πρόταση, επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,2,3,9,13 και 17 του άρθρου 13 του ΒΔ.24/9/20-10-1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 54 και 57 του Ν. 1416/84, 26 του Ν.1828/89 και 6 του Ν. 1900/90, αναλόγως των προσόψεων. Για κάθε τμήμα κοινόχρηστου χώρου (πλατεία, πεζοδρόμια, οδοί, κλπ.) εντός των οικισμών του Δήμου που δεν αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση, να επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,2,3,9,13 και 17 του άρθρου 13 του ΒΔ.24/9/20-10-1958, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 54 και 57 του Ν. 1416/84, 26 του Ν.1828/89 και 6 του Ν. 1900/90, αναλόγως των προσόψεων έμπροσθεν των καταστημάτων.
Σε ουδεμία περίπτωση ο κατά χρήση παραχωρούμενος χώρος επιτρέπεται να επεκτείνεται και σε πεζοδρόμιο παρακειμένου καταστήματος ή κατοικίας, παρά μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα ταύτα.
Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο την άδεια λειτουργίας του καταστήματος και την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου με συνημμένη κάτοψη του παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου ώστε να διευκολύνει τον έλεγχο που διενεργείται από τους αρμόδιους υπαλλήλους.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.7 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και από την παρ. 5 του άρθρου 26 Ν. 1828/89, ΦΕΚ 2/89 τεύχος Α’ και τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1900/1990, ΦΕΚ 125/1990 τεύχος Α’ και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014 ΦΕΚ 93/2014 τεύχος Α’ χορηγηθείσα άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα ανακαλείται στις περιπτώσεις όπως ορίζεται παρακάτω:
«…Χορηγηθείσα άδεια χρήσεως των κατά τας προηγουμένας παραγράφους χώρων ανακαλείται υποχρεωτικώς υπό του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος εντός δεκαημέρου από της εγγράφου ειδοποιήσεως του υπό της αστυνομικής αρχής, ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων ή ένεκα ληφθέντων μέτρων παρά δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής. Η τοιαύτη ανάκλησις συνεπάγεται επιστροφήν μόνον
του καταβληθέντος ποσού τέλους του αντιστοιχούντος εις την χρονικήν περίοδον δια την οποίαν ανακλήθη η χορηγηθείσα άδεια, καθοριζομένου δι’ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου…»
Ο έλεγχος της τήρησης της νομιμότητας να γίνεται από την Ελληνική Αστυνομία, την Υγειονομική Υπηρεσία και την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που ορίσθηκε με την αριθ. 284/15 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για τις πολιτιστικές ανάγκες του Δήμου, διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων κλπ., τα καθίσματα θα μετακινούνται σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος με ευθύνη των καταστηματαρχών και χωρίς αξίωση για οποιαδήποτε αποζημίωση εκ μέρους τους.
Τέλος, η επιτροπή προτείνει να γίνει ανάλογη ενημέρωση των αρμόδιων τοπικών Αστυνομικών Αρχών και να ζητηθεί η συνδρομή τους για την υλοποίηση των προτάσεων, μέσα στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ- ΕΚΤΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ-(ΝΕΑ ΠΟΛΗ)
ΠΛΑΤΕΙΕΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ(ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ):
Το σύνολο των τ.μ. προς παραχώρηση να παραμείνει 450 τ.μ. ήτοι:
 250 τ.μ. στο στεγασμένο βόρειο χώρο της πλατείας
 50 τ.μ. στο στεγασμένο νότιο χώρο της πλατείας
 50 τ.μ. μπροστά από το πρώην κατάστημα «Κληματαριά»
 100 τ.μ. στο χώρο μπροστά κάτω από το ΕΒΕ
Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος αριθμός τ.μ. που επιτρέπεται να παραχωρηθούν ανά κατάστημα τα 50 τ.μ.
Δικαιούχοι προς παραχώρηση να είναι τα καταστήματα που έχουν προβολή στην πλατεία και η έκταση να παραχωρείται αναλογικά με την πρόσοψη του κάθε καταστήματος στην πλατεία.
Στον όρο «πλατεία» δεν συμπεριλαμβάνονται οι περιβάλλοντες δρόμοι, αλλά αποκλειστικά μόνο ο χώρος που η χρήση του είναι πλατεία.
Η έκταση προς παραχώρηση έμπροσθεν του ακινήτου του Ε.Β.Ε. επί της πλατείας να παραχωρείται σε καταστήματα που έχουν προβολή στο χώρο αυτό και αναλογικά με τις προσόψεις με μέγιστο εμβαδό τα 50 τ.μ. ανά κατάστημα.
Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός όσον αφορά το δικαίωμα χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα που βρίσκονται σε όροφο.
Σε περίπτωση που τα προς διάθεση τ.μ. (450) περισσεύουν και δεν διατίθενται στους δικαιούχους (τους έχοντες προβολή) και αφού έχουν εξαντλήσει τα δικαιώματά τους επί του χώρου της πλατείας σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 3 Ν. 1080/80, τότε το υπόλοιπο των τ.μ. δύναται να διατίθεται σε παρακείμενα καταστήματα όμορα με ακίνητα που διαθέτουν προβολή επί της πλατείας με διενέργεια δημοπρασίας σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν. 1080/80.
Στη δημοπρασία δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής καταστήματα που έχουν προβολή στην πλατεία.
Το μέγιστο εμβαδό που θα δημοπρατείται να είναι 50 τ.μ. ανεξάρτητα από τα τ.μ. που παραχωρήθηκαν στα καταστήματα με προβολή, και ο χώρος που θα παραχωρείται σε κατάστημα που δεν διαθέτει προβολή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον χώρο που παραχωρήθηκε σε κατάστημα που διαθέτει προβολή.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ:
Η συνολική έκταση προς παραχώρηση είναι 200 τ.μ. με μέγιστο εμβαδό 50 τ.μ. ανά κατάστημα με δικαιούχους καταστήματα που έχουν προβολή στην πλατεία, αναλογικά της πρόσοψής τους και αφορά αποκλειστικά τον ανατολικό χώρο της πλατείας.
Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός όσον αφορά το δικαίωμα χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα που βρίσκονται σε όροφο.
Σε περίπτωση που τα προς διάθεση τ.μ. (200) περισσεύουν και δεν διατίθενται στους δικαιούχους που έχουν προβολή τότε το υπόλοιπο των τ.μ. δύναται να διατίθεται σε παρακείμενα καταστήματα όμορα με ακίνητα που διαθέτουν προβολή επί της πλατείας με διενέργεια δημοπρασίας (εξαιρουμένων των καταστημάτων που έχουν προβολή στην πλατεία). Το μέγιστο εμβαδό που θα δημοπρατείται να είναι 50 τ.μ. ανεξάρτητα από τα τ.μ. που παραχωρήθηκαν στα καταστήματα με προβολή.
Ισχύουν όλοι οι ιδιαίτεροι όροι που αναφέρονται στην πλατεία Δημοκρατίας και αφορούν τον τρόπο κατανομής του κοινόχρηστου χώρου.
10
Οποτεδήποτε αυτό απαιτείται είτε σε περίπτωση παραχώρησης της πλατείας ελευθερίας για διοργάνωση έκθεσης και προβολής προϊόντων με την καταβολή του αναλογούν τέλους είτε λόγω εθνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων τα τραπεζοκαθίσματα θα απομακρύνονται από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η έκθεση ή εκδήλωση κατά περίπτωση κατόπιν υπόδειξης των υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΔΑ:
Η συνολική έκταση προς παραχώρηση να είναι 90 τ.μ και περιορίζεται αποκλειστικά στο στεγασμένο χώρο του κοινόχρηστου χώρου και θα οριοθετηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Ξάνθης. Ο κοινόχρηστος χώρος παραχωρείται σε καταστήματα που διαθέτουν προβολή και ο μέγιστος παραχωρούμενος χώρος ανά κατάστημα είναι 30 τ.μ. και σε κάθε περίπτωση αναλογικά με την πρόσοψή του.
Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός όσον αφορά το δικαίωμα χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα που βρίσκονται σε όροφο.
Σε περίπτωση που απομένουν αδιάθετα τ.μ. ο χώρος που υπολείπεται δύναται να παραχωρείται σε παρακείμενα καταστήματα όμορα με ακίνητα που διαθέτουν προβολή επί της πλατείας με διενέργεια δημοπρασίας με μέγιστο όριο έκτασης τα 30 τ.μ. σε κάθε περίπτωση.
Ισχύουν όλοι οι ιδιαίτεροι όροι που αναφέρονται στην πλατεία Δημοκρατίας και αφορούν τον τρόπο κατανομής του κοινόχρηστου χώρου.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ:
Η συνολική έκταση προς παραχώρηση να είναι 160 τ.μ. με δικαιούχους καταστήματα που έχουν προβολή στην πλατεία με μέγιστο αριθμό 40 τ.μ. ανά κατάστημα.
Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός όσον αφορά το δικαίωμα χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα που βρίσκονται σε όροφο.
Ισχύουν όλοι οι ιδιαίτεροι όροι που αναφέρονται στην πλατεία Δημοκρατίας και αφορούν τον τρόπο κατανομής του κοινόχρηστου χώρου.

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Όλες οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού να ισχύουν ανάλογα για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στις τοπικές, δημοτικές κοινότητες και οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης και Σταυρούπολης κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ
Στους χώρους που θα χορηγηθούν όπου δεν υπάρχουν πέργκολες μπορούν να τοποθετηθούν ομπρέλες που θα βρίσκονται μόνο στο χώρο των τραπεζο-καθισμάτων, χωρίς διαφήμιση – χορηγία και δεν θα εξέχουν από αυτόν.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ – ΔΡΟΜΟΙ ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
1. Πεζόδρομος Ελπίδος. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων με την προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται στην πλευρά των καταστημάτων , χωρίς να καλύπτεται η λωρίδα διέλευσης τυφλών και δεν θα παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων στην πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο το ανώτερο.
2. Πεζόδρομος Ισιδώρου (πάροδος Περγάμου). Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων με την προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται στο μέσο του πεζόδρομου και σε πλάτος που δεν θα υπερβαίνει αυτό του υπάρχοντος παρτεριού ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών. Στον συγκεκριμένο πεζόδρομο η επιτροπή προτείνει την αποξήλωση των παρτεριών και κατόπιν την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ανάλογα με τις προσόψεις των καταστημάτων, με την προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται στην πλευρά των καταστημάτων, χωρίς να καλύπτεται η λωρίδα διέλευσης τυφλών και ότι δεν θα παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων στην πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο το ανώτερο.
3. Πεζόδρομος Δαγκλή. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων με την προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται στην πλευρά των καταστημάτων , χωρίς να καλύπτεται η λωρίδα διέλευσης τυφλών και ότι δεν θα παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων από την πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο το ανώτερο.
4. Πεζόδρομος Περγάμου. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων με την προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται στην πλευρά των καταστημάτων χωρίς να καλύπτεται η λωρίδα διέλευσης τυφλών και ότι δεν θα παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων από την πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο το ανώτερο, με την προϋπόθεση ότι δεν θα καλύπτεται η λωρίδα διέλευσης τυφλών.
5. Πεζόδρομος Γεωργίου Σταύρου. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων με την προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται στην πλευρά της πρόσοψης των καταστημάτων και όχι έναντι αυτών και ότι δεν θα παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών, των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και των οχημάτων που διαθέτουν άδεια διέλευσης. Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων από την πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο το ανώτερο.
6. Πεζόδρομος Κονίτσης. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων με την προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται έμπροσθεν των καταστημάτων, επίσης να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης και του κοινόχρηστου χώρου μπροστά από το αλσύλιο της Εθνικής Τράπεζας, με απαραίτητη τη συναίνεση εκ μέρους της τράπεζας, στο χώρο μεταξύ περίφραξης Εθνικής Τράπεζας και κολώνων πεζοδρομίου με την προϋπόθεση ότι δεν θα παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης. Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων από την πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο το ανώτερο.
7. Πεζόδρομος Κωνσταντίνου Μπένη. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων με την προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται έμπροσθεν των καταστημάτων και δεν θα παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και τροφοδοσίας. Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων από την πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο το ανώτερο, με την προϋπόθεση ότι δεν θα καλύπτεται η λωρίδα διέλευσης τυφλών. Για τον κοινόχρηστο χώρο στη μέση του πεζόδρομου μεταξύ της σχάρας όμβριων υδάτων που υπάρχει και των κολώνων φωτισμού του πεζόδρομου εγκρίνεται ότι αφού οριοθετηθεί αναλόγως των προσόψεων όλων των καταστημάτων που υπάρχουν αφήνοντας τις ανάλογες διελεύσεις πεζών να παραχωρείται στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ο αναλογούν χώρος. Για τους οριοθετημένους χώρους που δεν υπάρχει ενδιαφέρον κατάληψης ή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εμπορικά καταστήματα δύναται αυτοί να παραχωρούνται σε όμορα καταστήματα ή να δημοπρατούνται. Τα τετραγωνικά μέτρα που θα χορηγηθούν σε κάθε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1080/80 και όχι περισσότερο από πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα εκτός από τον κοινόχρηστο χώρο που τους παραχωρήθηκε αναλόγως της πρόσοψης των καταστημάτων.
Η πάροδος οδού 28ης Οκτωβρίου και πάροδος οδού 12 Αγίων Αποστόλων σύμφωνα με την επικρατούσα σήμερα χρήση τους να θεωρηθούν πεζόδρομοι ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου
Σε περίπτωση ελεύθερου-αδιάθετου κοινόχρηστου χώρου επί πεζοδρόμου δύναται να παραχωρείται σε παρακείμενα καταστήματα που λειτουργούν πλησίον του ελεύθερου προς χρήση χώρου.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
1.Πεζοδρόμια οδού Βενιζέλου (έναντι διοικητηρίου – φωτεινοί σηματοδότες).
Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων στο έναντι της πρόσοψης και σε επαφή με το παρτέρι χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών με ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,50 μ. όπως και σε όλα τα πεζοδρόμια των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης. Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων από την πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι μισό (0,50) μέτρο το ανώτερο.
2. Πεζοδρόμιο οδού Μιχαήλ Βόγδου. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο πεζοδρόμιο αναλόγως των προσόψεων έμπροσθεν των καταστημάτων. Είναι δυνατή η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων να γίνεται και επί της έναντι πλευράς των πεζοδρομίων των καταστημάτων όταν υπάρχει ζώνη όδευσης τυφλών η οποία εμποδίζεται από την ανάπτυξη έμπροσθεν των καταστημάτων, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων από την πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι μισό (0,50) μέτρο το ανώτερο. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο απέναντι πεζοδρόμιο.
3.- Πεζοδρόμιο οδού 28ης Οκτωβρίου. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο πεζοδρόμιο από επιχειρήσεις Υ.Ε. που λειτουργούν στην εν λόγω οδό στο τμήμα από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι την πλατεία Δημοκρατίας αναλόγως των προσόψεων έμπροσθεν των καταστημάτων με την προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται στην πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο το ανώτερο αναλόγως του διαθέσιμου ελεύθερου χώρου 1,5μ. για την ασφαλή διέλευση πεζών. Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων από την πλευρά των καταστημάτων με την προϋπόθεση πάντοτε τα εμπορεύματα να αναπτύσσονται στην πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι μισό (0,50) μέτρο το ανώτερο, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο απέναντι πεζοδρόμιο.
Στο υπόλοιπο τμήμα της οδού ισχύουν οι όροι παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου επί των πεζοδρομίων.
4.- Πεζοδρόμιο οδού Βασ. Κωνσταντίνου. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο πεζοδρόμιο για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μέχρι 1μ. και εμπορευμάτων μέχρι 0,50μ, από επιχειρήσεις που λειτουργούν στην εν λόγω οδό, αναλόγως των προσόψεων έμπροσθεν των καταστημάτων ή έναντι της πρόσοψης στην άκρη του πεζοδρομίου αναλόγως τη θέση του κατ/τος και το διαθέσιμο χώρο πέραν του 1,5μ., που μένει ελεύθερο για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο απέναντι πεζοδρόμιο.
5.- Πεζοδρόμιο οδού Παναγή Τσαλδάρη. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο πεζοδρόμιο από επιχειρήσεις που λειτουργούν στην εν λόγω οδό αναλόγως των προσόψεων έμπροσθεν των καταστημάτων με την προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα ή τα εμπορεύματα να αναπτύσσονται στην πλευρά των καταστημάτων, αντίστοιχα, σε πλάτος μέχρι 1μ και μισό (0,50) μέτρο το ανώτερο, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο απέναντι πεζοδρόμιο.
6.- Πεζοδρόμιο οδού Ανδρέου Δημητρίου. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο πεζοδρόμιο από επιχειρήσεις που λειτουργούν στην εν λόγω οδό αναλόγως των προσόψεων ,με την προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα ή τα εμπορεύματα να αναπτύσσονται στην πλευρά των καταστημάτων, αντίστοιχα, σε πλάτος μέχρι ένα (1μ.) και μισό (0,50) μέτρο το ανώτερο, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο απέναντι πεζοδρόμιο.
7.- Πεζοδρόμιο οδού Δημοκρίτου. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο πεζοδρόμιο από επιχειρήσεις που λειτουργούν στην εν λόγω οδό αναλόγως των προσόψεων έμπροσθεν των καταστημάτων, με την προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα ή τα εμπορεύματα να αναπτύσσονται στην πλευρά των καταστημάτων, αντίστοιχα, σε πλάτος μέχρι ένα (1μ.) και μισό (0,50) μέτρο το ανώτερο, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο απέναντι πεζοδρόμιο.
8.- Πεζοδρόμιο οδού Μπρωκούμη. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο πεζοδρόμιο από επιχειρήσεις που λειτουργούν στην εν λόγω οδό αναλόγως των προσόψεων είτε έμπροσθεν είτε έναντι της πρόσοψης των καταστημάτων ανάλογα με το διαθέσιμο πλάτος, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων , αντίστοιχα, σε πλάτος μέχρι ένα (1μ.) και μισό (0,50) μέτρο το ανώτερο, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο απέναντι πεζοδρόμιο.
9.- Πεζοδρόμιο οδού Καπνεργατών. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο πεζοδρόμιο από επιχειρήσεις που λειτουργούν στην εν λόγω οδό αναλόγως των προσόψεων έμπροσθεν των καταστημάτων τα τραπεζοκαθίσματα ή τα εμπορεύματα να αναπτύσσονται στην πλευρά των καταστημάτων χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών, αντίστοιχα, σε πλάτος μέχρι ένα (1μ.) και μισό (0,50) μέτρο, ωστόσο όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν δύναται να παραχωρείται επιπλέον χώρος μόνο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων από την πλευρά των καταστημάτων χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών σε πλάτος μέχρι μισό (0,50) μέτρο. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο απέναντι πεζοδρόμιο.
10.- Πεζοδρόμιο οδού Μιχαήλ Καραολή. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έως ένα (1) μέτρο αναλόγως των προσόψεων και να αφεθεί λωρίδα διέλευσης 1,5 μέτρο ώστε να μην παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Είναι δυνατή η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου και στην έναντι πλευρά του πεζοδρομίου. Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων από την πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι μισό (0,50) μέτρο το ανώτερο, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο απέναντι πεζοδρόμιο.
11.Πεζοδρόμια οδού Πλ. Εμπορίου: Να παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων είτε έμπροσθεν είτε έναντι του πεζοδρομίου αναλόγως του διαθέσιμου πλάτους και μέχρι 1,00 μ. μέγιστο πλάτος για την ανάπτυξη εμπορευμάτων σε επαφή με το κατάστημα και να αφεθεί λωρίδα διέλευσης 1,5 μέτρο ώστε να μην παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών.
12.Πεζοδρόμιο οδού Θερμοπυλών (υπερυψωμένος χώρος): Ο υπερυψωμένος χώρος να παραχωρείται αποκλειστικά για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με απαγόρευση ανάπτυξης εμπορευμάτων και να παραχωρείται σε καταστήματα που έχουν προβολή στο χώρο αναλόγως των προσόψεών τους.
Γενικά για τα πεζοδρόμια : Όπου υπάρχει λωρίδα τυφλών έμπροσθεν των καταστημάτων, θα παραχωρείται χώρος έναντι του αυτού πεζοδρομίου. Παραμένει ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρο ώστε να μην παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών. Μετά τα προηγούμενα και αναλόγως του διαθέσιμου χώρου που απομένει, παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ένα (1) μέτρο το ανώτερο και για την ανάπτυξη εμπορευμάτων μισό (0,50) μέτρο το ανώτερο.

ΛΟΙΠΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ
1.- Οδός Σπάρτης. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε επιχειρήσεις που λειτουργούν στην εν λόγω οδό, αναλόγως της πρόσοψης των καταστημάτων έναντι αυτού (πάρκο με πεύκα) στην ανατολική πλευρά , σε συνολική έκταση πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων.
2.- Οδός Βασιλίσσης Σοφίας (έναντι γηπέδου). Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε επιχειρήσεις που λειτουργούν στην εν λόγω οδό ανάλογα με την πρόσοψη των καταστημάτων στους διαδρόμους (διαμορφωμένα δρομάκια), έτσι ώστε να υπάρχει ελεύθερη λωρίδα για την διέλευση πεζών πλάτους τουλάχιστον ενάμισι (1,50) μέτρου.
Απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στους χώρους πρασίνου που υπάρχουν. Τα τετραγωνικά μέτρα που θα παραχωρούνται σε κάθε επιχείρηση θα είναι όχι περισσότερο από ογδόντα (80,00τ.μ.) τετραγωνικά μέτρα επί του πάρκου εκτός από τους κοινόχρηστους χώρους που παραχωρούνται στο πεζοδρόμιο αναλόγως της πρόσοψης των καταστημάτων.
3.- Μεταξύ των οδών Βουλγαροκτόνου – Δημοκρίτου και Πλατείας Αλέξανδρου Μπαλτατζή. Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης πλακόστρωτης έκτασης μπροστά από το πρώην κατάστημα «GALE» μεταξύ των οδών, με την προϋπόθεση πάντοτε να μην παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών.
4.- Οδός Ύδρας και Βασιλίσσης Σοφίας. Να επιτραπεί η παραχώρηση των παραπάνω κοινόχρηστων χώρων ανάλογα με τις προσόψεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1080/80, με προϋπόθεση πάντοτε τα τραπεζοκαθίσματα να αναπτύσσονται μέσα στο χώρο αυτό , και ότι θα παραμένει σε κάθε περίπτωση σε όλο το μήκος του χώρου ελεύθερη λωρίδα ελάχιστου πλάτους 3,00 μ. ώστε να μην παρεμποδίζεται η ομαλή κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων . Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σκαμπώ κλπ σε επαφή με τα παρτέρια που βρίσκονται έμπροσθεν των καταστημάτων.
5. Συμβολή οδών Βασ. Σοφίας και Ύδρας (έναντι κτιρίου Δ.Ε.Η.): να παραχωρείται ο κοινόχρηστος χώρος και μέχρι 50 τ.μ. στην επιφάνεια του πλακοσκεπούς οχετού για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και το υπόλοιπο του χώρου να παραχωρείται για πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού ενδιαφέροντος κατόπιν απόφασης της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Ξάνθης.
14
6. Οδός Σμηναγού Μητράκη: Λόγω τοπικών, παραδοσιακών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων εγκρίνεται να παραχωρηθεί χώρος σε επαφή με το κατάστημα σε πλάτος 0,50 μ. μέγιστο για την ανάπτυξη εμπορευμάτων και τραπεζοκαθισμάτων.
7. Χώρος άνωθεν του δημοτικού parking : Να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου και μέχρι 50 τ.μ. στην επιχείρηση που λειτουργεί στον εν λόγω χώρο για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Εγκρίνονται για παραχώρηση ως χώροι διοργάνωσης εκθέσεων, εκδηλώσεων, κλπ., κατόπιν μίσθωσης, οι παρακάτω κοινόχρηστοι χώροι:
Η δυτική πλευρά της πλατείας Ελευθερίας.
Ο κοινόχρηστος χώρος που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του κολυμβητηρίου.
Ο χώρος έναντι του γηπέδου του ΑΟΞ
Ο διάδρομος της πλατείας διοικητηρίου από την περιοχή άνωθεν του δημοτικού parking έως την οδό Μιχ. Βόγδου ανατολικά του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας.
Η χρήση των χώρων αυτών θα γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια υπηρεσία, την πληρωμή του αναλόγου τέλους χρήσης και την έκδοση της σχετικής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. «Έγκριση μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου του οριοθετημένου τμήματος του οικισμού παλιάς Ξάνθης επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως και λοιπές πολεοδομικές ρυθμίσεις»( ΦΕΚ 1037/11-09-1996).
2. Την αριθμ. 440/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων στην οδό Φιλ. Αμοιρίδη και σε τμήμα της οδού Ορφέως».
3. Την αριθ. 250/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφορία υπηρεσιακών οχημάτων ΟΤΑ και ΝΠΔΔ συμπληρωματική της 440/2011.
4. Τις απόψεις του σωματείου «Καφέ – Μπαρ και Κέντρων Διασκέδασης Ν. Ξάνθης» και του σωματείου «Επαγγελματιών Ν.Ξάνθης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» όπως εκφράστηκαν κατά την πορεία των συνεδριάσεων της παρούσας επιτροπής.
5. Τις απόψεις της Ο.Ε.Β.Ε. Ξάνθης (Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ξάνθης) όπως εκφράστηκαν κατά τη συνεδρίαση της 28-05-2015 της παρούσας επιτροπής.
6. Τις απόψεις του Συλλόγου για την προστασία και αναβίωση της Παλιάς Πόλης όπως εκφράστηκαν κατά τη συνεδρίαση της 28-05-2015 της παρούσας επιτροπής.
7. Τις διατάξεις της Υ.Α. 52907/28-12-2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»
8. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 (ΦΕΚ 264 Α/22-10-1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»
9. Την υπ’αριθ. 91/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Έκδοση κανονιστικής απόφασης για την αντιμετώπιση προβλημάτων καταστημάτων καφέ-εστίαση κλπ. ως προς το πλαίσιο διαμόρφωσης μισθωμένων κοινόχρηστων χώρων» όπως τροποποιήθηκε με μεταγενέστερη υπ’αριθ. 129/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
10. Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις στις 28-05-2015, 04-06-2015, 09-06-2015, 16-06-2015 και 23-06-2015
11. Την υποβληθείσα μελέτη «Ρυθμιστικό Σχέδιο Ελέγχου Κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης / 10.12.2015 / Σοφία Λαλικίδου – Στυλιανή Βαβάτση – ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.»

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
1. Λόγω ιδιαιτερότητας της περιοχής να επιτραπεί η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου και στην απέναντι πλευρά των καταστημάτων κατόπιν συναίνεσης των ιδιοκτητών των έναντι ακινήτων όταν είναι αδύνατη η ανάπτυξη έμπροσθεν.
15
2. Καμία παραχώρηση για χρήση κοινόχρηστου χώρου δεν θα πραγματοποιείται εάν δεν υπάρχει βεβαίωση της Εφορίας Νεωτέρων Μνημείων και Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ για την πλήρη συμμόρφωση της επιχείρησης προς τις επιταγές της Υπηρεσίας
3. Σε τμήματα της περιοχής του οριοθετημένου οικισμού της Παλιάς Πόλης που έχουν χαρακτηρισθεί ως πεζόδρομοι, οριοθετείται λωρίδα για την κίνηση ειδικών οχημάτων συντήρησης και εκτάκτου ανάγκης, οχημάτων εξυπηρέτησης αναπήρων, νεκροφόρων οχημάτων, καθώς και των οχημάτων των κατοίκων. Η λωρίδα κίνησης οχημάτων καθορίζεται με πλάτος 3.50 m και οριοθετείται σύμφωνα με τη συνταχθείσα μελέτη «Ρυθμιστικό Σχέδιο Ελέγχου Κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης / 10.12.2015 / Σοφία Λαλικίδου – Στυλιανή Βαβάτση – ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.». Η λωρίδα κίνησης οχημάτων είναι διαθέσιμη με ψηφιακή καταγραφή.
Εντός της λωρίδας να εξασφαλιστεί «διάδρομος» συνολικού πλάτους 1,50 μ , αποτελούμενος από ζώνη πλάτους 1,10 μ της οποίας η επιφάνεια να είναι κατά το δυνατόν ισόπεδη, συνεχής, σταθερή και αντιολισθητική η οποία θα επιτευχτεί με κατάλληλη επεξεργασία των αρμών ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή κίνηση των βρεφικών , αναπηρικών κλπ αμαξιδίων και να κατασκευαστεί οδηγός όδευσης τυφλών πλάτους 0,40 μ. , σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
Επισημαίνεται ότι το συνολικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης προτείνεται να θεσμοθετηθεί με την πρόταση τροποποίησης του Προεδρικού Διατάγματος της 29 Αυγούστου 1996 (ΦΕΚ-1037Δ/11.09.1996) κατά το αρθρο 5 και θα πρέπει ο Δήμος Ξάνθης να προωθήσει τη νόμιμη διαδικασία με την υποβολή αιτήματος στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Εάν το πλάτος του προς παραχώρηση χώρου είναι μικρότερο του 0,50 μ για λόγους ασφαλείας δεν θα δίδεται προς χρήση ο χώρος.
5. Η τοποθέτηση εμπορευμάτων σε όλες τις οδούς ακολουθεί τους ίδιους κανόνες, με μέγιστο πλάτος όμως παραχώρησης 0,50μ.. Τα εμπορεύματα θα αφορούν παραδοσιακά προϊόντα και όχι είδη παντοπωλείου.
6. Επιτρέπεται να τοποθετηθούν ομπρέλες για σκίαση στους χώρους που παραχωρούνται για χρήση. Μπορούν να έχουν κυκλική ή τετράγωνη κάτοψη και μόνο ένα κατακόρυφο στοιχείο στήριξης στο έδαφος. Πρέπει να έχουν μηχανισμό που επιτρέπει το κλείσιμό τους. Το ελεύθερο ύψος της ομπρέλας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 3,00 μ. και το συνολικό ύψος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 4,00 μ. Το μέγεθος των ομπρελών προσδιορίζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τις διαστάσεις του παραχωρούμενου χώρου και τα χαρακτηριστικά του κοινόχρηστου χώρου έτσι ώστε αυτές να μην προεξέχουν σε κανένα σημείο του. Η στήριξη κάθε ομπρέλας επί του δαπέδου είναι ανεξάρτητη και γίνεται με τρόπο ανάλογο του μεγέθους της, ώστε να εξασφαλίζεται η στατική επάρκεια και η σταθερότητά της με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών των καταστημάτων Για μεγάλου μεγέθους ομπρέλες και εφόσον απαιτείται σταθερή στερέωση επί του δαπέδου του κοινόχρηστου χώρου, αυτή πρέπει να γίνεται με τρόπο που δεν απαιτεί εκτεταμένη φθορά της δαπεδόστρωσης. Μετά την προσωρινή ή οριστική απομάκρυνση της ομπρέλας δεν μπορεί να παραμένουν ή να εξέχουν στοιχεία στο δάπεδο του κοινόχρηστου χώρου, ενώ σε περίπτωση που η στήριξη της προκάλεσε φθορά, η ευθύνη αποκατάστασης βαρύνει το κατάστημα Υ.Ε. Μετά την απομάκρυνση των ομπρελών θα αποκαθίσταται η οπή επί του εδάφους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έγινε πλήρης αποκατάσταση των ζημιών , θα επιβάλλεται σε βάρος της επιχείρησης κατ’ αποκοπή πρόστιμο 150,00 Ευρώ.
Οι ομπρέλες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας υλικά. Η καθαριότητα, συντήρηση ή αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς αποτελεί υποχρέωση του καταστήματος Υ.Ε. Το πανί των ομπρελών μπορεί να είναι μονόχρωμο ή δίχρωμο και πάντως ανοιχτόχρωμο, με κυρίως επιθυμητά χρώματα τις αποχρώσεις του λευκού και του κίτρινου, που εξασφαλίζουν θερμική άνεση το καλοκαίρι και φωτεινότητα το χειμώνα. Οι ομπρέλες ενός καταστήματος να είναι ομοιόμορφες ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής και το χρώμα.
Οι ομπρέλες να είναι μόνιμα πακτωμένες για λόγους ασφαλείας.
Δεν επιτρέπεται η χρήση ομπρελών που φέρουν επιγραφές ή διαφημίσεις στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, εξαιρούμενης της εκτύπωσης της επωνυμίας ή σήματος του καταστήματος, όμως επιτρέπεται η εκτύπωση επιγραφών ή διαφημίσεων στην εσωτερική όψη τους.
Σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση επί κοινόχρηστου χώρου κάθε τύπου τέντας , ομπρέλας ή ανεμοφράκτη προϋποθέτει την αποδοχή από την Εφορίας Νεωτέρων Μνημείων και Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ

7. Είναι δυνατόν να τοποθετούνται διακοσμητικοί κινητοί ανεμοφράκτες στα όρια του παραχωρούμενου χώρου με ελεύθερη είσοδο-έξοδο. Το ύψος των ανεμοφρακτών καθορίζεται το ανώτερο σε 1,50 μ., οι υαλοπίνακες των ανεμοφρακτών δε θα αποτελέσουν χώρο για υπερβολική διαφήμιση – χορηγία, ο δε χρωματισμός αυτών θα είναι κατά κατηγορία και θέση του παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με την αριθ. 129/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Να επιτρέπονται, κατά περίπτωση, οι τέντες και μόνο κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων.
Σε κάθε περίπτωση να εγκρίνεται η τοποθέτηση επί κοινόχρηστου χώρου κάθε τύπου σκιαδίου , ομπρέλας ή ανεμοφράκτη από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων.
9. Πλατεία Αντίκα: να παραχωρηθεί χώρος σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 (ΦΕΚ 264 Α/22-10-1980).
Απαγορεύεται η παραχώρηση χώρου περιμετρικά των υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων του παρτεριού, και επιβάλλεται έτσι η δημιουργία ελεύθερης ζώνης κίνησης πεζών πλάτους 3,00 μ σε επαφή με τα κιγκλιδώματα στη Δυτική πλευρά των κιγκλιδωμάτων (μεταξύ του παραχωρούμενου τμήματος και του παρτεριού κατά μήκος του παρτεριού και στη συνέχεια σε σταδιακή ελάττωση έως πλάτος 1,80μ. )
10. Τμήματα των οδών Ορφέως και Φ. Αμοιρίδη που καθορίστηκαν ως πεζόδρομοι με το Π.Δ «Έγκριση μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου του οριοθετημένου τμήματος του οικισμού παλιάς Ξάνθης επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως και λοιπές πολεοδομικές ρυθμίσεις»( ΦΕΚ 1037/11-09-1996) και σύμφωνα με την αριθ. 440/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου ανάλογα με τις προσόψεις των καταστημάτων , εκτός της λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων όπως έχει καθοριστεί στη μελέτη «Ρυθμιστικό Σχέδιο Ελέγχου Κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης / 10.12.2015 / Σοφία Λαλικίδου – Στυλιανή Βαβάτση – ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.»
Σε σχέση του ανωτέρω επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων και σε επαφή με τα καταστήματα, σε πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο το ανώτερο.
Ωστόσο όταν έμπροσθεν των καταστημάτων δεν αιτείται ή δεν είναι εφικτή η παραχώρηση του χώρου δύναται να παραχωρείται αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων έναντι αυτών , με απαραίτητη συναίνεση εκ μέρους του έναντι χρήστη.
Σε σχέση επίσης του ανωτέρω επιτρέπεται και σε εμπορικά καταστήματα, για την τοποθέτηση προϊόντων σε επαφή με τα καταστήματα σε πλάτος μέχρι μισό (0,50) μέτρο το ανώτερο.
11. Τμήμα της Οδού Μαλετσίδου που καθορίστηκε ως πεζόδρομος με το Π.Δ «Έγκριση μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου του οριοθετημένου τμήματος του οικισμού παλιάς Ξάνθης επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως και λοιπές πολεοδομικές ρυθμίσεις»( ΦΕΚ 1037/11-09-1996) και σύμφωνα με την αριθ. 440/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, να επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου ανάλογα με τις προσόψεις των καταστημάτων εκτός της λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων όπως έχει καθοριστεί στη μελέτη «Ρυθμιστικό Σχέδιο Ελέγχου Κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης / 10.12.2015 / Σοφία Λαλικίδου – Στυλιανή Βαβάτση – ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.»
Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε πλάτος μέχρι ένα (1) μέτρο το ανώτερο και σε εμπορικά καταστήματα, με την τοποθέτηση των προϊόντων από την πλευρά των καταστημάτων, σε πλάτος μέχρι μισό (0,50) μέτρο το ανώτερο.
12. Τμήμα της οδού Βασ. Σοφίας. Να επιτραπεί η παραχώρηση του εν λόγω κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων και μόνο των καταστημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1080/80, με την προϋπόθεση να αφεθεί λωρίδα διέλευσης πεζών τουλάχιστον 1,80 μέτρων περιμετρικά των υφισταμένων κιγκλιδωμάτων.
Απαγορεύεται η παραχώρηση χώρου περιμετρικά των υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων του παρτεριού, και επιβάλλεται έτσι η δημιουργία ελεύθερης ζώνης κίνησης πεζών πλάτους 1,80 μ σε επαφή με τα κιγκλιδώματα στη Βόρεια πλευρά των κιγκλιδωμάτων (μεταξύ του παραχωρούμενου τμήματος και του παρτεριού) . Επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου αναλόγως των προσόψεων σε εμπορικά καταστήματα και η τοποθέτηση προϊόντων από την πλευρά των καταστημάτων σε πλάτος μέχρι μισού (0,50) μέτρου το ανώτερο.
17
13. Σε κάθε περίπτωση η οριοθέτηση του παραχωρούμενου χώρου να γίνεται στα ακραία σημεία αυτού με γραμμές μέγιστου μήκους 0,25μ. και πλάτους 0,12 μ.
14. Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου που χορηγείται σε κάθε περίπτωση να αναρτάται σε εμφανές σημείο του καταστήματος με επισυναπτόμενο το σχετικό σκαρίφημα του παραχωρούμενου χώρου.
15. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ζαρντινιέρων παρά μόνο ως βοηθητικό στοιχείο για την στερέωση των ανεμοφρακτών .
16. Όπου υπάρχει σταθερή εξέδρα επί κοινόχρηστου χώρου το υλικό κατασκευής της να είναι εγκεκριμένο από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και προτείνεται η τελική επικάλυψη να είναι ξύλο ή απομίμηση ξύλου (π.χ. WPC)
Μη παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου
Δεν θα παραχωρείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Στα πεζοδρόμια στα οποία δεν παραμένει ελεύθερος ικανός χώρος (ελάχιστο 1,5 μ. καθαρό) για την ασφαλή διέλευση πεζών και κυρίως αμαξιδίων ΑΜΕΑ κλπ.
2. Στο οδόστρωμα των οδών εκτός από έκτακτες περιπτώσεις όπως τοποθέτηση οικοδομικών υλικών, φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων, προσωρινή λειτουργία εργοταξίου κλπ.
3. Στις νησίδες των οδών
4. Σε πεζοδρόμια πλάτους κάτω του 1,5 μέτρου
5. Στα καταστήματα τροφίμων , όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα της αριθ. αριθ. Υ1γ /Γ.Π/96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718 τΒ’) υγειονομικής διάταξης
6. Δεν παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση ψυγείων , ανθρωποζυγών και πακτωμένων πάγκων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.1 του Ν. 3463/2006 του ΚΔΚ μπορούν να εκδίδονται από τους ΟΤΑ τοπικές κανονιστικές αποφάσεις και να καθορίζονται οι όροι για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
Με τις κανονιστικές αποφάσεις της παραγράφου 1 μπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις, για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και πρόστιμα, ορίζοντας το ύψος του προστίμου και τη διαδικασία επιβολής τους.
Προκειμένου να περιοριστεί η εκτός των νόμιμων ορίων κατάληψη κοινοχρήστων χώρων εις βάρος της διαβίωσης των κατοίκων, των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες (π.χ. κατάληψη κοινόχρηστου χώρου χωρίς άδεια, παραβίαση των όρων κατεχόμενης άδειας κοινόχρηστου χώρου, αυθαίρετες κατασκευές επί κοινόχρηστου χώρου, έγγραφες καταγγελίες πολιτών κ.λ.π.) εγκρίνονται τα παρακάτω:
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΕΠΖ) θα δύναται να αποφασίζει κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων την προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος για χρονικό διάστημα:
1.πέντε (5) έως δέκα (10) ημέρες εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση των διατάξεων περί κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ,ανάλογα με το μέγεθος της παραβατικότητας του ΚΥΕ
2.δέκα (10) έως είκοσι (20) μέρες σε περίπτωση δεύτερης διαπίστωσης ανάλογα με το μέγεθος της παραβατικότητας του ΚΥΕ ως ανωτέρω.
3.είκοσι (20) έως τριάντα (30) μέρες σε περίπτωση τρίτης διαπίστωσης ανάλογα με το μέγεθος της παραβατικότητας του ΚΥΕ ως ανωτέρω.
Επισημαίνεται, ως εκ περισσού, ότι η προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος συνεπάγεται και τη σφράγισή του για αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις θα εφαρμόζονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Ξάνθης.

Related posts

(Σκληρές εικόνες) – Φρίκη στην Καβάλα: Ακρωτηρίασαν, έδεσαν και έκαψαν σκυλάκι

xanthipost

(video) – Από τον Πολύσιτο Ξάνθης ζωντανά στην Κοινωνία Ώρα MEGA – Το θέμα με την αφύλακτη διάβαση ανέδειξε το xanthipost.gr !

xanthipost

(video) – Οι ομορφιές της Ξάνθης στην εκπομπή “Εικόνες” του Τάσου Δούση

xanthipost

Leave a Comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ