xanthipost.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Νέα προκήρυξη απο τον ΑΣΕΠ για 34 θέσεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Νέα προκήρυξη για την πλήρωση τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων επιστημονικού προσωπικού, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚτΠ Α.Ε.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, οι οποίες μπορεί να ανανεώνονται μία μόνο φορά, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 5.9.2020 και λήγει στις 14.9.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, ενώ η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Επιλογής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚτΠ Α.Ε.

ΘΕΣΕΙΣ

Στέλεχος Γενικής Διεύθυνσης Έργων21
Στέλεχος Τμήματος Κέντρων Δεδομένων & Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων (Μηχανικός Υποδομών Πληροφορικής)1
Στέλεχος Τμήματος Εταιρικής Πληροφοριακής Υποστήριξης2
Στέλεχος Τμήματος Λογιστηρίου2
Στέλεχος Τμήματος Συμβάσεων1
Στέλεχος Τμήματος Προϋπολογισμού & Χρηματορροών1
Στέλεχος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας1
Στέλεχος Πρωτοκόλλου & Αρχείου1
Στέλεχος Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Εταιρικής Επικοινωνίας3
Στέλεχος Διεύθυνσης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα κύρια προσόντα (υποχρεωτικά), να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΚτΠ Α.Ε.) και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., Χανδρή 3 Τ.Κ. 18346 Μοσχάτο, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης από τις 10:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ. (ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου της Γραμματείας της Εταιρείας).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων και των συνημμένων σε αυτή δικαιολογητικών ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 5.9.2020 και λήγει στις 14.9.2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών, των

κύριων και των πρόσθετων προσόντων, όπως αυτοί αναγράφονται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Α’ της παρούσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν στην αίτηση τα τετραγωνίδια/πεδία των κύριων προσόντων καθώς και των πρόσθετων βαθμολογούμενων κριτηρίων που διαθέτουν, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη,

έστω και αν τα σχετικά δικαιολογητικά προσκομιστούν.

Η αίτηση επέχει θέση υπευθύνου δηλώσεως του άρθρου 8 ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Επισημαίνεται ειδικώς ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέξουν ιδιαιτέρως την ορθή συμπλήρωση του εντύπου της αιτήσεώς τους ώστε αυτή:

α) Να είναι πλήρης και υπογεγραμμένη και

β) Να ανταποκρίνεται απολύτως, καθόσον αφορά στις επικαλούμενες ιδιότητες και στα προσόντα τους.

Η ευθύνη της σωστής συμπληρώσεως της αιτήσεως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος εκτυπώνει και υπογράφει, μετά από προσεκτική ανάγνωση, την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση την οποία υποβάλει και στην οποία θα δηλώνεται ότι:

α) Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτησή μου είναι πλήρεις και ακριβείς,

β) δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και για οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

β) δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

γ) λόγω καταδίκης, δεν έχω στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και

δ) δεν τελώ υπό δικαστική συμπαράσταση.

Σημείωση: Οι ανωτέρω προϋποθέσεις, όταν δεν ισχύουν, αίρονται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

Ο υποψήφιος στην αίτηση καταγράφει τα συνημμένα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά της αίτησης.

Αφού ελέγξει ότι έχει συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ENOTHTEΣ Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ’», τα αριθμεί σε εμφανές σημείο κατά φύλλο και τα επισυνάπτει σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων.

Τα ως άνω δικαιολογητικά – πιστοποιητικά μαζί με την υπογεγραμμένη τελική εξατομικευμένη φόρμα υποβολής αίτησης – υπεύθυνη δήλωση εσωκλείονται σε φάκελο μεγέθους Α4, στον οποίο υποχρεωτικά αναγράφονται στη θέση του παραλήπτη τα ακόλουθα:

Προς: Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Διεύθυνση: Χανδρή 3, Μοσχάτο

Αίτηση για επιστημονικό προσωπικό της ΚτΠ Α.Ε.

Κωδικός Θέσης

Επιλογής:

Περιγραφή Θέσης

Επιλογής:

Επεξήγηση: Αναγράφονται

Οι κωδικοί των θέσεων επιλογής και η περιγραφή των θέσεων επιλογής, π.χ. «Στέλεχος Γενικής Διεύθυνσης Έργων, Στέλεχος Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Εταιρικής Επικοινωνίας» οι θέσεις επιλογής του υποψηφίου, π.χ. «101, 401».

Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και μόνο έως την οριστική υποβολή αυτών.

Στην αίτηση ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ENOTHTEΣ Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ’. Αν δεν προσκομισθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν βαθμολογούνται.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτιμήσεις για περισσότερα της μιας θέσης.

Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεων του κατά γνωστικό αντικείμενο (ειδικότητα),

στη θέση των οποίων επιθυμεί να προσληφθεί. Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση, θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο θέσεων με τη σειρά που αναγράφονται στην προκήρυξη.

Όπου απαιτείται από την παρούσα προκήρυξη δήλωση προσόντος ή ιδιότητας, αυτό δηλώνεται στην «ΑΙΤΗΣΗΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» συμμετοχής όταν υπάρχει αντίστοιχη ένδειξη, διαφορετικά δηλώνεται με χωριστή Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr),

β) στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.kep.gov.gr) των ΚΕΠ και γ) στον ιστότοπο της Κοινωνίας της Πληροφορίας (www.ktpae.gr).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Επιλογής που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚτΠ Α.Ε. Η Επιτροπή Επιλογής αρχικά ελέγχει τη συνδρομή στο πρόσωπο κάθε υποψηφίου των τυπικών προϋποθέσεων (κύρια προσόντα) που απαιτούνται από την προκήρυξη, αποκλείει τους υποψηφίους για τους οποίους διαπιστώνει

έλλειψη τυπικής προϋπόθεσης (κύριων προσόντων) και συντάσσει πίνακα αποκλειομένων της.

Στη συνέχεια η Επιτροπή Επιλογής αξιολογεί τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων και τους κατατάσσει σε

σειρά προτεραιότητας στους πίνακες κατάταξης (ανά κωδικό θέσης) με βάση την εμπειρία στο αντικείμενο της

προς κάλυψη θέσης, τους τίτλους σπουδών (βασικούς ή/και συναφείς μεταπτυχιακούς – διδακτορικούς), τη γνώση

ξένων γλωσσών και την εξειδικευμένη εμπειρία και εκπαίδευση και καθορίζει από το σύνολο των υποψηφίων,

εκείνους που επιλέγει να καλέσει σε συνέντευξη ως εξής (ανά κωδικό θέσης):

Για τον κωδικό θέσης 101, θα καλέσει σε συνέντευξη, αριθμό τουλάχιστον διπλάσιο του αριθμού των προς πλήρωση θέσεων,

Για τους κωδικούς θέσης 201, 202, 301, 302, 303, 304, 305 και 501, θα καλέσει σε συνέντευξη, αριθμό τουλάχιστον πενταπλάσιο του αριθμού των προς πλήρωση θέσεων,

Για τον κωδικό θέσης 401, θα καλέσει σε συνέντευξη, αριθμό τουλάχιστον τριπλάσιο του αριθμού των προς πλήρωση θέσεων.

Όλη η προκήρυξη ΕΔΩ

Related posts

Οι παραλίες που έλαβαν Γαλάζια Σημαία στην ΠΕ Ξάνθης για το 2024 / 4 παραλίες του Δήμου Αβδήρων / 24 βραβευμένα σημεία στην ΑΜΘ

xanthipost

Διπλή παρουσία της JTI στο συνέδριο της Νομικής Βιβλιοθήκης

xanthipost

(video) – Ομιλία του Βουλευτή Ξάνθης Χουσεΐν Ζεϊμπέκ στη Βουλή ως ειδικού αγορητή του Υπουργείου Ανάπτυξης

xanthipost

Leave a Comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ