XanthiPost
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κάντε το όπως η Σκύρος – Ιστορική δικαστική νίκη κατά των ανεμογεννητριών & δικαίωση στο ΣτΕ

Οι άνθρωποι ένωσαν τις φωνές τους και ακολούθησαν την ενδεδειγμένη νόμιμη οδό για να εισακουστούν και να δικαιωθούν. Φυτά, ζώα, πουλιά, δάση, πηγές, ποτάμια και λίμνες, δεν έχουν φωνή. Μόνη τους φωνή ο άνθρωπος. Ως θύτης ή προστάτης τους.

Οι αιολικοί σταθμοί προβλέπεται να τοποθετηθούν στα όρια του καταφυγίου άγριας ζωής «Τσανάκ Ντερέ» του Καρυόφυτου  και μόλις 1.800 μέτρα από τον, εμβληματικό για το νομό Ξάνθης, καταρράκτη του Λειβαδίτη

ΣΚΥΡΟΣ: Απόφαση του ΣτΕ βάζει φρένο στην δημιουργία αιολικού πάρκου στο όρος Κόχυλας.

Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου του 2020 καθαρογράφηκε η απόφαση 1690/2020 του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία βάζει φρένο στη δημιουργία φαραωνικού αιολικού πάρκου στο βουνό της Σκύρου Κόχυλας.

Όπως αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης, η απόρριψή της γίνεται για τους εξής λόγους:

” Λόγω του εξαιρετικά μεγάλου αριθμού ατόμων του μαυροπετρίτη στη Σκύρο και της παγκόσμιας σημασίας της τοπικής αποικίας του, νομίμως ελήφθησαν μέτρα προστασίας του είδους στην περιοχή τροφοληψίας του, όπως η απαγόρευση εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η απαγόρευση θεσπίσθηκε προκειμένου να αποτραπούν, μέχρι την έκδοση του π.δ. προστασίας, η διατάραξη της “οικολογικής ακεραιότητας” του τόπου “σε ό,τι αφορά στην υποστήριξη του είδους” και η “δυνητική απειλή” για τη βιοποικιλότητα της Σκύρου και την οικολογική ακεραιότητα της περιοχής του όρους Κόχυλα.”

Ο βουλευτής Εύβοιας και πρώην Δήμαρχος Σκύρου Μίλτος Χατζηγιαννάκης, σε γραπτή του δήλωση αναφέρει:

“Αvant qu’il ne soit trop tard (πριν είναι πολύ αργά) λέει η αφίσα στο μετρό του Παρισιού για την προστασία του όρους Κόχυλα στη Σκύρο, στο πλαίσιο καμπάνιας για τα αιολικά πάρκα στα ελληνικά βουνά.

Με το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ υπέρ της προστασίας του βουνού, σημειώθηκε μία ιστορικής σημασίας νίκη, καθώς στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα απέναντι στις ορέξεις των μεγαλοεπενδυτών. 

Περιοχές Natura στο Νομό Ξάνθης

Στο νομό Ξάνθης υπάρχουν οι ακόλουθες περιοχές Natura: το όρος Χαϊντού – Κούλα κι οι γύρω κορφές, με έκταση 3.488 εκταρίων, τα στενά Νέστου με έκταση 8.752 εκταρίων και το αισθητικό δάσος Νέστου με έκταση 2.335 εκταρίων.

Μέρος της απόφασης 1690/2020 του ΣτΕ

Οι περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα της παραγράφου 2 μπορούν να χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 19, ως:

Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης – Περιοχές προστασίας της φύσης – Φυσικά πάρκα και ειδικότερα ως: εθνικά ή περιφερειακά πάρκα – Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών και ειδικότερα ως: ειδικές ζώνες διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.), ζώνες ειδικής προστασίας (Ζ.Ε.Π.) ή καταφύγια άγριας ζωής ή συνδυασμός αυτών. – Προστατευόμενα τοπία και στοιχεία τοπίου ή προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί. 4. Αν για την προστασία και διατήρηση των περιοχών των στοιχείων ή των συνόλων της παραγράφου 3 επιβάλλεται παράλληλα η εφαρμογή ορισμένων μέτρων σε γειτονικές εκτάσεις, οι παραπάνω περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα αποτελούν κεντρικό τμήμα μιας ευρύτερης περιοχής, στην οποία τα αναγκαία μέτρα προστασίας κλιμακώνονται κατά ζώνες. 5. α) Για τα αντικείμενα προστασίας και διατήρησης της παραγράφου 3 και τις ζώνες που τα περιβάλλουν καταρτίζονται σχέδια διαχείρισης … β) Τα σχέδια διαχείρισης εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τις κατηγορίες 1, 2, 3, 4.1 και 4.2 και με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις κατηγορίες 4.3 και 5 του άρθρου 19. Για τις περιοχές των κατηγοριών 4.1 και 4.2 του άρθρου 19, οι πράξεις έγκρισης των σχεδίων διαχείρισης λαμβάνουν υπόψη τους εθνικούς στόχους διατήρησης που καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή προσδιορίζεται στο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 4.1 του άρθρου 19. … γ) Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζονται αναλόγως και για την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης για τα προστατευόμενα είδη της χλωρίδας και πανίδας, καθώς και για τους τόπους οικοτόπων του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (L 206). δ) Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των σχεδίων διαχείρισης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου…. ε) Τα σχέδια διαχείρισης ισχύουν για χρονικό διάστημα πέντε ετών”, – ΙΙ. άρθρο 19 “Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου:

1. Ως περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (Strict nature reserves) χαρακτηρίζονται εκτάσεις με εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήματα, ενδιαιτήματα σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή άγριας πανίδας ή εκτάσεις που έχουν σημαίνουσα θέση στον κύκλο ζωής σπάνιων ή απειλούμενων με εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας. … Στις περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα. …

2. Ως περιοχές προστασίας της φύσης (Nature reserves) χαρακτηρίζονται εκτάσεις μεγάλης οικολογικής ή βιολογικής αξίας. Στις περιοχές αυτές προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον από κάθε δραστηριότητα ή επέμβαση που μπορεί να μεταβάλει ή να αλλοιώσει τη φυσική κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξη του. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται … η εκτέλεση εργασιών που κρίνονται αναγκαίες για τη μη αλλοίωση εκείνων των χαρακτηριστικών που διασφαλίζουν τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων, επιστημονικών ερευνών και η άσκηση ήπιων ασχολιών και δραστηριοτήτων, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς προστασίας. …

3. α) Ως φυσικά πάρκα (Natural parks) χαρακτηρίζονται χερσαίες, υδάτινες ή μεικτού χαρακτήρα περιοχές, εφόσον παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω της ποιότητας και ποικιλίας των φυσικών και πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών, ιδίως βιολογικών, οικολογικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών και αισθητικών και παράλληλα προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου.

Τα φυσικά πάρκα διακρίνονται σε εθνικά και περιφερειακά και είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν προστατευόμενες περιοχές των παραγράφων 1, 2, 4 και 5. β) Ο χαρακτηρισμός περιοχών ως φυσικών πάρκων αποσκοπεί στη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς και της βιοποικιλότητας, καθώς και στη διατήρηση της οικολογικής ποιότητας ευρύτερων περιοχών της χώρας, με παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων. γ) … δ) … ε) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ΄ και της παραγράφου 8, στα φυσικά πάρκα επιτρέπεται η άσκηση ήπιων ασχολιών και δραστηριοτήτων, οι οποίες προσαρμόζονται στο φυσικό περιβάλλον και την τοπική αρχιτεκτονική, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές προβλέπονται στην πράξη χαρακτηρισμού και το σχέδιο διαχείρισης. στ) … ζ) Για τη σαφή και κατανοητή από όλους τους χρήστες των περιοχών αυτών προστασία και διαχείριση μπορεί να προβλέπεται η οριοθέτηση ζωνών προστασίας μέσα στα φυσικά πάρκα και ο καθορισμός ικανής έκτασης απόλυτης προστασίας ή προστασίας της φύσης (πυρήνας).

Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης –  Θεσμικό, Νομικό Πλαίσιο Προστασίας

Τα εξαιρετικής σημασίας οικοσυστήματα του ΕΠΟΡ συνετέλεσαν στην υπαγωγή εκτεταμένων ή μικρότερων περιοχών σε διάφορους καταλόγους προστατευόμενων περιοχών και στην προστασία της από μία σειρά διεθνών συνθηκών και ρυθμιστικών πράξεων. Συγκεκριμένα, 7 περιοχές έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 βάσει των ευρωπαϊκών Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ (και την τροποποίηση της ΦΕΚ 645 Β΄/11-04-2008) και 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ (2 Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα και 5 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης), 2 περιοχές έχουν χαρακτηριστεί ως Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, 7 ως Καταφύγια Άγριας Ζωής βάσει της εθνικής νομοθεσίας και 3 περιοχές έχουν χαρακτηρισθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως Βιογενετικά Αποθέματα. Με τον Ν. 4519/2018 στην περιοχή ευθύνης του ΦΔΟΡ και εκτός του ΕΠΟΡ έχουν ενταχθεί επιπλέον 3 ΕΖΔ, 2 ΖΕΠ και 3 ΚΑΖ (κατά μέρος και μόνο οι περιοχές που βρίσκονται εντός της ΠΕ Δράμας). Επιπλέον στην περιοχή ανήκει και το Προστατευόμενο Τοπίο Βώλακα (ΦΕΚ 264/16-06-2014). ΕΠΟΡ Περιοχές Natura 2000
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το Θεσμικό, Νομικό Πλαίσιο Προστασίας

Οι άνθρωποι ένωσαν τις φωνές τους και ακολούθησαν την ενδεδειγμένη νόμιμη οδό για να εισακουστούν και να δικαιωθούν. Φυτά, ζώα, πουλιά, δάση, πηγές, ποτάμια και λίμνες, δεν έχουν φωνή. Μόνη τους φωνή ο άνθρωπος. Ως θύτης ή προστάτης τους.

Το σκεπτικό της απόφασης 1690/2020 του ΣτΕ

Related posts

Δράμα : Εξαπάτησαν ηλικιωμένη και την έπεισαν να τους παραδώσει 115.000€ και χρυσαφικά – τιμαλφή

xanthipost

(video) – Τελέστηκε η κηδεία της Ηγουμένης Σεργίας στην Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Ξάνθης

xanthipost

Ανοιχτή η κλιματιζόμενη αίθουσα του ΚΑΠΗ Ξάνθης λόγω καύσωνα!

xanthipost

Leave a Comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ