XanthiPost
ΕΛΛΑΔΑ

1.935 προσλήψεις στις ΤΟΜΥ – Τα 5 βήματα για την σωστή υποβολή αίτησης

Νεα μεγάλη προκήρυξη ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας προκειμένου να επανδρώσει με προσωπικό τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των ΔΥΠΕ. Αυτή τη φορά προσλαμβάνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος, συνολικά χιλίους εννιακοσίους τριάντα πέντε (1.935) υπαλλήλους ως εξής:

 • Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και Παιδιατρικής, εννιακοσίων σαράντα δύο (942) θέσεων
 • Β’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) θέσεις Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας, εννιακοσίων ενενήντα τριών (993) θέσεων.

Κάθε Τ.ΟΜ.Υ. αποτελείται από: Τέσσερις (4) ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας.  Έναν (1) ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παιδιατρικής. Δύο (2) ΠΕ Νοσηλευτικής, εν ελλείψει αυτών, ΤΕ Νοσηλευτικής και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών. Δύο (2) ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας. Έναν (1) ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών) και εν ελλείψει αυτών ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών). Δύο (2) ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού, εν ελλείψει αυτών ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και εν ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Προσόντα

Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 65 έτος της ηλικίας τους. Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.Γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.δ.3832/1958, όπως ισχύει. Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. Για την απόδειξη της γνώσης της ελληνικής γλώσσας απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν.2413/96 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101-5. 06.Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, αντίστοιχα με το κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 ν. 3528/2007), ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης. Να κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα (π.χ. πτυχίο, άδεια άσκησης) και τα μη υποχρεωτικά, βαθμολογούμενα προσόντα/ιδιότητες που δηλώνουν στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής.

Δικαιολογητικά

Μαζί με την αίτησή κάθε υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει:

 • Έγγραφο Πιστοποίησης Προσωπικών Στοιχείων.
 • Έγγραφο Πιστοποίησης Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (για τους υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια)
 • Τίτλοι Σπουδών
 • Μεταπτυχιακούς Τίτλους (ΠΕ, ΤΕ)
 • Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος ή Άλλες Επαγγελματικές Άδειες, Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Ειδικότερα για κάθε ειδικότερα ζητούνται επιπροσθέτως:

Για τους Ιατρούς: 1) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου, η οποία ιδιότητα πρέπει να υφίσταται τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως και της λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο υπογραφής σύμβασης. 2) Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη με βεβαίωση από το Υπουργείο Υγείας ή βεβαίωση απαλλαγής από το Υπουργείο Υγείας.

Για τους Νοσηλευτές-τριες (ΠΕ,ΤΕ): 1) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών /τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε)., η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. του τρέχοντος έτους ή 2) Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της(για τους Νοσηλευτές των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ).

Για τους Επισκέπτες-τριες Υγείας ΤΕ: 1) Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), η οποία να είναι σε ισχύ ή 2) Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της)

Για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς: 1) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή 2) Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της.

Πώς αποδεικνύεται η εμπειρία

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και όπου απαιτείται, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση ή άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητος μετά την απόκτηση αυτών, σε συνδυασμό πάντοτε με την, κατά περίπτωση, ασφαλιστική κάλυψη, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της βαθμολογούμενης εμπειρίας αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

 • Βαθμολογούμενη εμπειρία: Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων ή/και σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

2) Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας :Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής: Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες: Αδεια άσκησης επαγγέλματος Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

 • Για τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
 • Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
 • Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή ένα τουλάχιστον δελτίο παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Αποκλειστικά ηλεκτρονικά η αίτηση

Κάθε υποψήφιος πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά και μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου tomy.moh.gov.gr και της πλατφόρμας που λειτουργεί σε αυτή αίτηση – υπεύθυνη δήλωση. Για την ηλεκτρονική υποβολή απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με χρήση των διαπιστευτηρίων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την είσοδο στον κόμβο του TaxisNET. Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τον «Οδηγό Ηλεκτρονικής Αίτησης» στη σελίδα του διαδικτυακού τόπου tomy.moh.gov.gr όπου παρέχονται ηλεκτρονικά αναλυτικές οδηγίες, ειδικά κείμενα βοήθειας και παραδείγματα συμπλήρωσης ανά πεδίο. Ακολούθως οι υποψήφιοι, επιλέγοντας από τις καρτέλες στο περιθώριο της σελίδας την καρτέλα «Τα Στοιχεία Μου», προβαίνουν στη συμπλήρωση και την υποβολή όλων των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας. Μετά την ορθή και ολοκληρωμένη συμπλήρωση των στοιχείων του, ο υποψήφιος μπορεί να προχωρήσει στην συμπλήρωση των προσόντων (υποχρεωτικών και μη) και των λοιπών ιδιοτήτων που διαθέτει προκειμένου να υποβάλει αίτηση. Επιλέγοντας από το περιθώριο της σελίδας την καρτέλα «Αιτήσεις», εμφανίζεται οθόνη με την αίτηση που έχει συμπληρώσει ο υποψήφιος και δεν έχει οριστικοποιήσει. Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη είσοδο στο σύστημα δεν εμφανίζεται καμία αίτηση. Για την συμπλήρωση νέας αίτησης επιλέγει το πεδίο «Νέα Αίτηση».

Τα 5 βήματα για την σωστή υποβολή αίτησης

Βήμα 1ο Η νέα καρτέλα περιλαμβάνει όλες τις δυνατές επιλογές για τον υποψήφιο, ο οποίος επιλέγει την κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ), τον κλάδο (Ιατρών, Νοσηλευτικής, Κοινωνικών Λειτουργών / Κοινωνικής Εργασίας, Διοικητικού – Οικονομικού, Επισκεπτών/-τριών Υγείας, Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Βοηθών Νοσηλευτών/-τριών και Διοικητικών Γραμματέων) και την ειδικότητα (Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής, Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και Παιδιατρικής). Συνοπτικά οι επιλογές εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα

Βήμα 2ο Στις καρτέλες «Προσόντα» και «Κοινωνικά Κριτήρια» ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει (είτε με επιλογή από τη διαθέσιμη λίστα, είτε με ελεύθερη εισαγωγή, είτε με επιλογή των αντίστοιχων πεδίων) όλα τα υποχρεωτικά πεδία της αίτησης, τα μη υποχρεωτικά πεδία για τα οποία κατέχει τα αντίστοιχα προσόντα / ιδιότητες και τα κοινωνικά κριτήρια που επικαλείται.

Βήμα 3ο Στην καρτέλα «Επιλογή Θέσεων» ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει με σειρά προτίμησης έως και πέντε (5) κωδικούς θέσης από την λίστα που εμφανίζεται και να επιλέξει το πεδίο της εντοπιότητας για όλες τις θέσεις που πληροί τις προϋποθέσεις.

Βήμα 4ο Στην Καρτέλα «Δικαιολογητικά» ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει με επιλογή το είδος των δικαιολογητικών που θα αποστείλει για τον έλεγχο των προσόντων / ιδιοτήτων που επικαλείται και τα οποία πρέπει να συμφωνούν με τα αποδεκτά επισυναπτόμενα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά. Για κάθε προσόν / ιδιότητα συμπληρώνεται ένα πεδίο. Σε περίπτωση που απαιτούνται περισσότερα πεδία, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να προσθέσει επιπλέον πεδία και να περιγράψει το δικαιολογητικό που περιλαμβάνει.

Βήμα 5ο Για «Οριστική Καταχώρηση» υπάρχει ειδικό πεδίο με την αναφορά «Οριστική Καταχώρηση». Επιλέγοντας αυτό ο υποψήφιος μεταβαίνει στο στάδιο της διαδικασίας οριστικής υποβολής, όπου καλείται να επιβεβαιώσει την οριστικοποίησή της. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση είναι διαθέσιμη προς εκτύπωση μέσω της πλατφόρμας. Επιβεβαίωση της οριστικοποίησης αποστέλλεται αυτόματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί στα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την οριστική καταχώριση καμία αλλαγή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην αίτηση. Η οριστικοποιημένη αίτηση μπορεί να ακυρωθεί εντός της προθεσμίας για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων, εκτός εάν έχει ήδη αποσταλεί σε εκτυπωμένη μορφή ή κατατεθεί μαζί με τα δικαιολογητικά. Στην τελευταία περίπτωση, τροποποίηση της υποβληθείσας αίτησης για τυχόν λάθη των υποψηφίων, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων για μια και μόνο φορά. Οι τροποποιήσεις γίνονται μόνο χειρόγραφα στο εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης και μονογράφεται κάθε διόρθωση.

e-dimosio.gr

Related posts

Αττική: Πύρινη κόλαση σε Σταμάτα – Ροδόπολη- Διόνυσο (video)

xanthipost

Προσωπικός αριθμός Πολίτη: Η νέα ταυτότητα που θα αντικαταστήσει ΑΜΚΑ και ΑΦΜ

xanthipost

Έως 30 Ιουλίου πρέπει να στείλουν στοιχεία οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών

xanthipost

Leave a Comment

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ